Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (48)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2022 (1)
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Prestiżowe sprawy

2016-06-17

Przepis "nieznośny" nie może być stosowany NSA I FSK 1897/14 i I FSK 1898/14

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał dzisiaj (17-06-2016) rację podatnikowi, uchylił orzeczenia WSA w Łodzi i poprzedzające je decyzje organów podatkowych i stwierdził, że przepis nie nadaje się do stosowania, a więc mimo formalnego obowiązywania, jako taki, którego nie da się zgodnie z prawem użyć po prostu nie może być stosowany.

( Czytaj dalej )

2016-06-17

NSA sygn akt I FSK 1981/09

10 listopada 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pod sygnaturą akt I SA/Po 1419/08 w sprawie stosowania stawki 0% VAT przy świadczeniu usług na rzecz Posłów do Parlamentu Europejskiego.

( Czytaj dalej )

2010-09-17

ETS C-314/08 Filipiak POMNIK PRAWA (relacje pomiędzy TK a TSUE)

W sprawie C-314/08 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Polska) postanowieniem z dnia 30 maja 2008 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 14 lipca 2008 r., w postępowaniu: Krzysztof Filipiak
przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu, TRYBUNAŁ (trzecia izba), w składzie: J.N. Cunha Rodrigues, prezes drugiej izby, pełniący obowiązki prezesa trzeciej izby, A. Rosas (sprawozdawca) i A. Ó Caoimh, sędziowie, rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: R. Grass, uwzględniając procedurę pisemną,
rozważywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu rządu polskiego przez M. Dowgielewicza, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez R. Lyala oraz K. Herrmann, działających w charakterze pełnomocników,
podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,
wydaje następujący wyrok:

Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

1) Artykuły 43 WE i 49 WE sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego podatnik będący rezydentem może dochodzić, po pierwsze, odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w trakcie roku podatkowego, i po drugie, obniżenia należnego podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w tym okresie, tylko wtedy gdy rzeczone składki zostały zapłacone w państwie członkowskim opodatkowania, podczas gdy takich korzyści odmawia się, gdy składki zostały zapłacone w innym państwie członkowskim, nawet wówczas gdy nie zostały one odliczone w tym ostatnim państwie członkowskim.

2) W tych okolicznościach zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego zobowiązuje sąd krajowy do stosowania prawa wspólnotowego i do odstąpienia od stosowania sprzecznych z nim przepisów krajowych, niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytucyjnego, który odracza utratę mocy obowiązującej tych przepisów, uznanych za niekonstytucyjne.

( Czytaj dalej )

2010-09-18

II FSK 349/09 działy specjalne produkcji rolnej - księgi rachunkowe

Przedmiotem postępowania jest skarga kasacyjna na wyrok z dnia 18 listoapad 2008r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanego w sprawie pod sygnaturą III SA/Wa 1135/08.

Skarga kasacyjna dotyczy wyroku, w którym WSA w Warszawie oddalił skargę podatnika na interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie braku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby prowadządze działy specjalne produkcji rolnej.

( Czytaj dalej )

( strona 1/1 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .