Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (48)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2022 (1)
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Przydatne dane

Ulga na złe długi od 01-01-2019

 

Od dnia1 stycznia 2019 r. nastąpiły istotne zmiany w warunkach stosowania „ulgi na złe długi”

Zgodnie z przepisem art. 89a, ust. 1a ustawy o VAT nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Dotychczas termin ten wynosił 150 dni.

Nowe brzmienie otrzymały też przepisy art. 89b ust. 1-2 ustawy o VAT, i tak:

1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.".

 

Przepisy art. 89a ust. 1a i art. 89b ust. 1-2 ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r.

Oznacza to, że zmienione przepisy wierzytelności obejmują, których termin płatności upłynął po dniu 2 października 2018 r.

 

Z uwagi na fakt, że księgi podatkowe osób zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów oraz ewidencji VAT, nie powadzą ewidencji pieniężnej (raportów kasowych i wyciągów bankowych) korekty (in + oraz in -) będą wykonywane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez Państwa i na podstawie dowodu zapłaty.

Podmioty prowadzace księgi rachunkowe powinny informować o ww. okolicznościach niezależnie od przekazywanych dokumentów kasowych i operacji bankowych.

 

 

Terminy podatkowe

Przypominamy Szanownym Klientom o obowiązku opłacania w terminie podatków i składek na ZUS.

 

Terminy płatności podatków: 

 

Podatek dochodowy

PIT-4, PPE, PIT-5 i PIT-5L (oraz podatek dochodowy opłacany w sposób uproszczony)do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie, a w grudniu w podwójnej wysokości zaliczki za listopad.

 

Karta Podatkowa do 7 dnia miesiąca po miesiącu, a w grudniu dodatkowo jeszcze raz do 28 grudnia każdego roku podatkowego.

 

PIT-5, PIT-5L, PPE (opłacane kwartalnie) do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który następuje rozliczenie, a za IV kwartał w wysokości zaliczki za III kwartał, do 20 grudnia.

 

ZEZNANIA ROCZNE

 

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (itp) do 30 kwietnia następnego roku podatkowego (np. za 2010 r. do 30-04-2011).

CIT-8 do 31 marca następnego roku podatkowego (np. za 2010 r. do 31-03-2011).

PIT-6 składamy do 30 listopada bieżącego roku na rok następny (np. na rok 2011 już 30-11-2010).

PIT-28 do 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym (np. za 2010 r. do 31-01-2011).

 

 

Podatek od towarów i usług (VAT):

 

VAT-7, VAT-UE do 25 (lub 15) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

 

VAT-7K i VAT-7D do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który następuje rozliczenie.

 

Zaliczki do VAT-7D płatne do 25 dnia miesiąca następującego po 1 i 2 miesiącu w kwartale.

 

 

Przypominamy, że podatnik ma obowiązek opłacanie składek i podatków w obowiązujących terminach i należnej kwocie. od nieterminowo płaconych składek lub podatków organy podatkowe i ZUS naliczają odsetki.

 

WAŻNE:

 

Jeśli z jakichkolwiek powodów podatki lub składki ZUS nie zostały zapłacone w terminie należy uiścić je wraz z odsetkami, ponieważ urzędu skarbowe i ZUS rozdzielają wpłaconą kwotę proporcjonalnie na należność główną i odsetki.  Nie ma mozliwości, aby najpierw zapłacić zaległą kwotę podatku lub składki ubezpieczeniowej, a później spłacić odsetki.

 

Zasięganie informacji o wysokości podatków i składek na poszczególne ubezpieczenia, zgodnie z umową, należy wyłącznie do kompetencji Klienta. Kancelaria udziela w tym zakresie wszelkiej pomocy. Kancelaria może za pomocą e-maila powiadamiać Klienta o podatkach lub składkach, lub innych zdarzeniach mających związek z wykonaniem umowy. Przekazywanie w ten sposób informacji nie jest zobowiązaniem Kancelarii. Wszelkie obowiązki Kancelarii wobec Klienta reguluje umowa. Informacje przedstawione powyżej stanowią ogólny schemat postępowania w sprawach ubezpieczeń i podatków, Kancelaria zajmuje się sprawami każdego Klienta osobno i w sprawach indywidualnych należy zawsze zaczerpnąć informacji bezpośrednio.
 

PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .