Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Terminy podatkowe i stawki ZUS
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (49)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (11)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (12)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Przydatne dane

 

Terminy i stawki ZUS

Przypominamy Szanownym Klientom o obowiązku opłacania w terminie podatków i składek na ZUS.

Terminy ZUS:

 • osoba opłacająca składkę wyłącznie za siebie: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.
 • osoba opłacajaca składkę za siebie i pracowników, oraz wspólnicy spółek osobowych opłacajacy składki za pracowników i za siebie, a także spółki prawa handlowego opłacajace składki za pracowników (np. Spółka z o.o., Spółka komandytowa, Spólka Akcyjna): do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

    

  ZUS - składki w 2021 r.

  Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

   

   

  GRUPA I

  Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców[1] lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
   rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

  Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.).[2]

  Od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł.[3]

  Za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

  • 163,97 zł  /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
  • 67,20 zł  /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
  • 20,58 zł  /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.

   

  GRUPA II

  Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

  1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
  2. twórcy i artyści,
  3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
   w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

  oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

  Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).[4]

  Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku wynosi 5259 zł.[5]

  Za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:

  • 615,93 zł  /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
  • 252,43 zł  /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
  • 77,31 zł  /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.

   

  GRUPA III

  Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają „mały ZUS plus”).

  Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie.

  Ponadto:

  1. O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe[6].

  Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:

  1. co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą[7],
  2. nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.[8]

  Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.[9]

  Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych znajdziesz w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Ponadto pomocy przy ustalaniu wysokości składki udzielają Oddziały Zakładu.

  2. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 wynosi 157 770 zł.[10]

   

  [1] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm).

  [2] Art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą systemową”.

  [3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596).

  [4] Art. 18 ust. 8 ustawy systemowej.

  [5] Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1061).

  [6] Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wypadkową”.

  [7] Art. 33 ust. 1 ustawy wypadkowej,

  [8] Art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej,

  [9] Art. 2 pkt 8 ustawy wypadkowej,

  [10] Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1061).

   

  źrodło: www.zsu.pl

   

  UWAGA


  OD      01-01-2018    składki na ZUS każdy płatnik opłaca sam na jedno indywidualne konto.

   

  Na stronie Kancelarii w zakładce "Logowanie dla Klienta" podajemy nadal składki w trzech częściach - na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Należy te trzy kwoty samodzielnie dodać i wpłacić jedna kwotą do ZUS.

  Składki za grudzień 2017 r. opłacane są łacznie na jedno konto zgodnie z nowymi zasadami.

   

   składki na rok 2019 (styczeń - grudzień)

    (Pełen ZUS)

   

  Rodzaj składki

  Z dobrowolnym 
  ubezpieczeniem
  chorobowym

  Bez dobrowolnego
  ubezpieczenia 
  chorobowego

  Ubezpieczenia społeczne **

  904,60 zł

  834,55 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne

  342,32 zł

  342,32 zł

  Fundusz Pracy 

  70,05 zł 

  70,05 zł

  SUMA

  1316,97 zł

  1246,92 zł


   (Obniżony ZUS)

   

    

  Rodzaj składki

  (obniżony)

  Z dobrowolnym 
  ubezpieczeniem
  chorobowym

  Bez dobrowolnego
  ubezpieczenia 
  chorobowego

  Ubezpieczenia społeczne **

  213,57 zł

  197,03 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne

  342,32 zł

  342,32 zł

  FP (w niektórych przypadkach)

  ustala się wysokość

  indywidualnie

  SUMA

  555,89 zł

  539,35 zł

   

   

  ARCHIWUM

   

  2017

   

  Wysokość składek od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, wspólników spółek osobowych i osoby stanowiące jednoosobowe zarządy jednoosobowych spółek z o.o.:

   

  Podstawa naliczenia składek: 2.557,80 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne


  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  za 01-01-2017 do 31-12-2017 (Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM)

  ZUS 51   812,61 zł

   

  od 01-01-2017 do 31-12-2017 (BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO)

  ZUS 51   749,94 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne


  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

  za 01-01-2017 do 31-12-2017

  ZUS 52   297,28 zł

   

  Rodzaj składki: FPiFGSP


  Nr rachunku: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

  za 01-01-2017 do 31-12-2017

  ZUS 53   62,67 zł

   

  RAZEM:  (Z UB. CHOROBOWYM 1.172,56 zł)

                  (BEZ UB. CHOROBOWEGO 1.109,89 zł)

   

  ZUS obniżony dla osób prowadzących działalność (w okresie pierwszych dwóch lat - które spełniają warunki dla skorzystania z obniżki)

   

   

  Podstawa naliczenia składek: 600,00 zł

   

PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .