Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (48)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2022 (1)
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Archiwum wiadomości / 2014

Sprzedaż prywatnego samochodu przed upływem pół roku od jego zakupu a roczne zeznanie podatkowe.

PJH

Jeżeli zbycie samochodu nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowi źródło przychodów, o którym mowa Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinno być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym.
Podatnik nie mia obowiązku dokonywania jakichkolwiek rozliczeń w trakcie roku, w którym doszło do sprzedazy samochodu w zakresie podatku dochodowego od tej sprzedaży. Dochód lub stratę z tej transakcji, jest obowiązany jednak wykazać w pozycji "Inne źródła…" zeznania rocznego.
Przychodem w tym przypadku będzie wartość samochodu wyrażoną w cenie określonej w umowie kupna-sprzedaży pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Kosztem odpłatnego zbycia może być koszt ogłoszenie sprzedaży samochodu w prasie lub opłata komisowa.
Natomiast wydatki na nabycie samochodu oraz wartość nakładów poniesionych w trakcie jego posiadania, np.  naprawy, zmiana instalacji na gazową, stanowić będa koszty uzyskania przychodu. Oczywiści nalezy pamiętać o posiadaniu dokumentów potwierdzajach poniesione wydatki.
Dodatnia różnica między przychodem i kosztami jego uzyskania stanowi dochód ze sprzedaży samochodu i podlega opodatkowaniu z pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.
Natomiast ujemna róznica między przychodem i kosztami jego uzyskania oznacza poniesienie straty na tej sprzedaży.

( Czytaj dalej )

Zmiana w badaniach wstępnych od nowego roku.

PJH

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2014 r. pod poz. 1662., ma za zadanie poprawę warunków jej wykonywania poprzez uproszczenie dotychczasowych regulacji czy też redukcję niektórych obowiązków. Między innymi prowadza zmiany w Kodeksie pracy, dotyczące zachowania ważności badań profilaktycznych. Ustawa deregulacyjna ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., natomiast zmiany do Kodeksu pracy będą obowiązywały od 1 kwietnia 2015 r.
Pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku kierowania nowego pracownika na badania wstępne, o ile ten będzie posiadał aktualne orzeczenie lekarskie na stanowisko pracy u dotychczasowego pracodawcy, odpowiadające warunkom pracy u nowego lub równoległego pracodawcy.

( Czytaj dalej )

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została przekazana do uzgodnień międzyresortowych.

PJH

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została przekazana do uzgodnień międzyresortowych. Zmiany jakie przygotowało Ministerstwo Gospodarki wiążą się potrzebą podjęcia kolejnych działań mających na celu usprawnienie systemu CEIDG. Mimo 3 letniego okresu funkcjonowania systemu CEIDG nadal w większości mamy do czynienia z papierowym obiegiem dokumentów, a tylko 3% przedsiębiorców dokonało rejestracji swojej firmy on-line.

( Czytaj dalej )

Korekta podatku VAT za pomocą faktury i noty korygujacej

PJH

Dokumenty potwierdzające dokonywane przez podatników transakcje podlegające opodatkowaniu powinny być prawidłowe pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji.
Praktyka pokazuje, że częste pomyłki w dokumentowaniu czynności opodatkowanych powodują konieczność skorygowania zaistniałych błędów. Poprawienie błędów w wystawionej fakturze można skoryować fakturą korygującą lub notą korygującej.
Faktury korygujące służą do poprawiania wszystkich elementów faktury pierwotnej, w tym: danych liczbowych, elementów identyfikujących strony transakcji, daty zawarcia transakcji, numeru dokumentu itd.
Notą korygującą można skorygować pomyłki dotyczące informacji o sprzedawcy lub nabywcy faktury.

( Czytaj dalej )

Zakup na raty a termin odliczenia VAT

PJH

Ustawa o VAT nie ureguluje w sposób szczególny zasad odliczania VAT przy zakupach, za które płatność następuje w systemie ratalnym. Wyjątek dotyczy podatników rozliczających VAT metodą kasową. Rozwiń więcej.

( Czytaj dalej )

1
2
3
Ostatnia »
( strona 1/3 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .