Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (48)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2022 (1)
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Aktualności / Przepisy prawa

Faktury bez NIP a odliczenie VAT

PJH

W przypadku gdy paragon nie jest uznawany za fakturę, nie jest możliwe odliczenie podatku VAT. Nie może on również stanowić kosztu podatkowego, stąd paragon księgowany jest w kwocie netto.

( Czytaj dalej )

Dane na fakturze - odpowiedź ministra finansów na interpelację

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Do obligatoryjnych danych zamieszczanych w fakturze należą m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia fakturowego). Podkreślenia wymaga, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 226 pkt 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym jej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.

Przytoczone regulacje prawa krajowego nie precyzują, czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako adres podatnika w fakturze powinno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też główne miejsce prowadzenia działalności - jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową, przyjąć należy, iż adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika (NIP-7). W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji gdy głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest miejsce jej zamieszkania, a jednocześnie to główne miejsce prowadzenia działalności zostało wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej, w fakturze może być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności zamiast adresu miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle powyższych wyjaśnień podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejsce adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku gdy podatnik nie wskaże w zgłoszeniu identyfikacji podatkowej adresu głównego miejsca prowadzenia działalności, powinien podawać w fakturze adres zamieszkania). Jednocześnie nie ma przeszkód, aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że nie zakłóca to czytelności faktury.

Pełny tekst interpelacji i odpowiedzi ministra finansów w: "czytaj dalej".

( Czytaj dalej )

Ulga na złe długi od 2019 r.

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiły istotne zmiany w warunkach stosowania „ulgi na złe długi”. Ze 150 do 90 dni został skrócony okres rozliczenia tej ulgi w przypadku braku zapłaty za wierzytelność (np. za fakturę) i przepis stosuje się "wstecz" od 3 października 2018 r.

( Czytaj dalej )

Mikroprzedsiębiorcy będą składać JPK_VAT od stycznia 2018 r.

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Od stycznia 2018 r. kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do przesyłania jednolitych plików kontrolnych dotyczących VAT (JPK_VAT).
Jest to ostatnia grupa, która jeszcze nie była objęta tym obowiązkiem.

( Czytaj dalej )

kasy fiskalne od 01-01-2015 r.

PJH Doradztwo Gospodarcze

Od 01-01-2015 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie nowe grupy podatników.

Bezwzglednie kasy stosować będą musieli lekarze, fryzjerzy, kosmetyczki i prawnicy.

( Czytaj dalej )

1
2
3
4
Ostatnia »
( strona 1/4 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .