Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (48)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2022 (1)
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Przydatne dane

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), PJH Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. ( lub „Spółka”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PJH Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z PJH Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., 61-524 Poznań, ul. Fabryczna 13/2 bądź z  inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: kancelaria@pjh.com.pl lub pisemnie na adres ul. Fabryczna 13/2, 61–524 Poznań.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PJH Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. ( lub „Spółka” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Fabrycznej 13/2.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych

PJH Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ze Spółką w sposób zautomatyzowany i sposób inny niż zautomatyzowany, w odniesieniu do czynności doradztwa podatkowego i innych usług świadczonych przez Spółkę, a dodatkowo:

a) w zakresie dotyczącym zatrudniania i wynagradzania,

b) w zakresie ubezpieczeń społecznych,

c) w zakresie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,

d) a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Spółki;

3. ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:

i) marketingu produktów i usług Spółki oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Spółki,

ii) związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Spółkę usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług,

iii) związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Spółki i w związku z wykonaniem przepisów ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości i ustawy o doradztwie podatkowym oraz aktów wykonawczych wydanych na podstaw tych przepisów;

iv) restrukturyzacji lub sprzedaży wierzytelności Spółki względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez Spółkę,

v) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,

vi) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Spółki dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,

vii) wewnętrznego raportowania w ramach Spółki lub w ramach grupy PJH, w tym sprawozdawczości zarządczej,

viii) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Spółki dla celów przestępczych;

4. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych PJH Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ze Spółką, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Spółkę usług na Pani/Pana rzecz.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, izbom administracji skarbowej, Dyrektorowi Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, Ministrowi Finansów, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

2. podmiotom powiązanym ze Spółką, w tym w ramach grupy PJH, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

3. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego i innych umówionych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności;

4. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów;

5. podmiotom wspierającym Spółkę w jej procesach biznesowych i czynnościach doradztwa podatkowego, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Spółki (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Spółki;

6. innym, o ile taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa i nie będzie niezgodny z ustawą o doradztwie podatkowym lub jej poszczególnymi postanowieniami.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (w tym zwłaszcza prawa podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych) lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy ze Spółką bądź wykonania przez Spółkę obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które mogą wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na Pani/Pana sytuację. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:

1. dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z ustawą AML:

i) Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w procesie „Poznaj swojego Klienta”, który odbywa się na etapie nawiązywania relacji, a także później, w ramach cyklicznych przeglądów. W ramach profilowania, m.in. na podstawie okoliczności, takich jak rodzaj klienta, stosunków gospodarczych, rodzaju produktów, historii transakcji, ryzyka geograficznego oraz weryfikacji, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML oraz czy wcześniej wykazywał aktywność podwyższonego ryzyka (np. uprzednio zgłaszane transakcje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - GIIF), ustala się lub zmienia poziom ryzyka dla danego klienta. Jeżeli w wyniku takiego profilowania dojdzie do zakwalifikowania Pani/Pana do kategorii osób podwyższonego ryzyka, Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z Panią/Panem celem zebrania dodatkowych informacji. Ponadto w wyniku takiej kwalifikacji na etapie nawiązywania relacji może dojść do odmowy zawarcia umowy z Panią/Panem,

ii) Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu identyfikacji ewentualnych przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zgodnie z Ustawą AML. W ramach takiego profilowania pod uwagę brane są m.in.: dane dotyczące transakcji, obywatelstwo, rodzaj klienta, rodzaj stosunków gospodarczych, obszar geograficzny, a także uprzednia aktywność podwyższonego ryzyka. W wyniku takiego profilowania identyfikuje się potencjalnie niezgodne z przepisami Ustawy AML postępowanie w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy. W wyniku takiego stwierdzenia może również dojść do odmowy zawarcia kolejnej umowy z Panią/Panem w przyszłości i/lub odmowy rozszerzenia aktualnej relacji o kolejne Usługi oferowane przez Spółkę;

2. w odniesieniu do umów o charakterze nie objętym czynnościami doradztwa podatkowego:

i) przeprowadzanie oceny Pani/Pana w uzasadnionych przypadkach, tj. w przypadku braku, pomimo wezwania, spłaty wymagalnego zobowiązania wynikającego z umowy, Spółka w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzje o wypowiedzeniu umowy,

ii) w uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do wymagalnych wierzytelności Spółki wynikających z zawartych umów, po bezskutecznym procesie ich dochodzenia, Spółka w sposób zautomatyzowany podejmie decyzje o dokonaniu ich sprzedaży;

3. w celach marketingowych, o których mowa w pkt. II ppkt 3 lit. i), Pani/Pana dane osobowe (m.in. odpowiednio dotychczasowa historia, dane demograficzne, a także dotychczasowa ocena Pani/Pana mogą być wykorzystywane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty, z której nieskorzystanie nie przyniesie Pani/Panu jakichkolwiek negatywnych skutków.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Spółka pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Spółkę, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy nie stoi to w sprzeczności z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym i:

i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz

ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spólki, o którym mowa w pkt. II powyżej.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych i nie stoi temu na przeszkodzie ustawa o doradztwie podatkowym, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych Spólka w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG (USA, Singapur, Indie, Chiny, Hongkong i Kanada) oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową). Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem Spółki.

PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .