Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (47)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (13)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)

O kancelarii

Kancelaria Doradztwa Podatkowego PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. powstała w 2004 r. i od samego początku stara się świadczyć swoim Klientom szeroki wachlarz usług.

Prowadzimy sprawy przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie doradztwa podatkowego i usług księgowych. Partnerzy kancelarii w ramach indywidualnej praktyki prowadzą również postępowania mediacyjne na zlecenie sądów i prokuratury.

Wspólnicy Spółki są doradcami podatkowymi wpisanymi na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Minister Finansów Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 8 czerwca 2006 r. postanowił dokonać wpisu Spółki do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

O doradcach podatkowych GRUPY PJH można sie dowiedzieć więcej wybierając w stopce strony poszczególne zakładki.

Aktualności


Kancelaria nieczynna 2, 4 i 5 maja 2023 r.

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Szanowni Państwo

w poniedziałek, 2 maja, w "Dniu Flagi" oraz 4 i 5 maja 2023 r. kancelaria będzie nieczynna. Życzymy Państwu oddechu w czasie majówki, dobrego Święta Pracy i godnego uczczenia Konstytucji 3 Maja (albo, po prostu wypocznijcie i bawcie się, korzystając z ładnej pogody).

Zapraszamy z dokumentami już w poniedziałek 8 maja 2023 r., od godz. 7,30.

Dokumenty do rozliczenia można też przesłać pocztą lub poprzez kuriera.

Zespół
PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
spółka doradztwa podatkowego

Stanowisko w sprawie zmiany formy opodatkowania za rok 2022

Przemysław Jakub Hinc

Szanowni Państwo,

w mediach, po wypowiedziach prominentnych przedstawicieli rządu, rozgorzała dyskusja na temat zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Pozwalam zatem sobie również zabrać głos w tej dyskusji.

Zapraszam do lektury całego tekstu, który zamieszczam tutaj i jest dostępny po przejściu dalej.

Tu zamieszczam tylko podsumowanie dla mniej zainteresowanych szczegółami.

"Trwająca ciągła ingerencja ustawodawcy w system prawa daninowego (podatkowego, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) stanowi naruszenie zasad: stałości, pewności i przewidywalności prawa daninowego, w tym zwłaszcza podatkowego. Niestabilność, niepewność i nieprzewidywalność prawa podatkowego i szerzej daninowego stanowi też rażące i ciężkie naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej i wypływającej z niej zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji. Tym niemniej, skoro sprawy przybrały taki obrót, że niemożliwym jest dalsze utrzymanie „podatkowej” części „Polskiego Ładu” bez zagrożenia wykonania przez podatników i płatników nałożonych ustawą obowiązków i nie można zasadnie twierdzić, że „umowa” jaką państwo zawarło z podatnikami (i zobowiązanymi do zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne), to pojawiła się przestrzeń dla głębokiej ingerencji w przepisy ustaw o podatku chodowym oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i umożliwienia zobowiązanym do ponoszenia ciężarów publicznych ponownego wyboru formy opodatkowania i rozliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w powiązaniu z tą, na nowo wybraną, formą opodatkowania w oparciu o klauzulę rebus sic stantibus. Tym samym państwo powinno umożliwić podatnikom dokonanie w terminie do złożenia zeznania podatkowego za rok 2022 ponownego wyboru formy opodatkowania na podstawie odpowiednich ksiąg podatkowych oraz rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w powiązaniu z tą, na nowo wybraną, formą opodatkowania podatkiem dochodowym.
Jednocześnie nie można znaleźć wystarczającego uzasadnienia do wprowadzenia zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego, gdyż takie rozwiązanie wprowadziłoby tylko dodatkowy chaos i zdestabilizowało w stopniu ciężkim cały obszar prawa daninowego, przy czym wcale nie gwarantowałoby tego, że w roku 2022 nie zostaną wprowadzone inne zmiany, w innych przepisach, które jednak będą miały wpływ na decyzje podatnika co do wybranej przez niego formy opodatkowania".


Przemysław Jakub Hinc
doradca podatkowy

( Czytaj dalej )

Faktury bez NIP a odliczenie VAT

PJH

W przypadku gdy paragon nie jest uznawany za fakturę, nie jest możliwe odliczenie podatku VAT. Nie może on również stanowić kosztu podatkowego, stąd paragon księgowany jest w kwocie netto.

( Czytaj dalej )

Dane na fakturze - odpowiedź ministra finansów na interpelację

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Do obligatoryjnych danych zamieszczanych w fakturze należą m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia fakturowego). Podkreślenia wymaga, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 226 pkt 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym jej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.

Przytoczone regulacje prawa krajowego nie precyzują, czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako adres podatnika w fakturze powinno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też główne miejsce prowadzenia działalności - jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową, przyjąć należy, iż adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika (NIP-7). W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji gdy głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest miejsce jej zamieszkania, a jednocześnie to główne miejsce prowadzenia działalności zostało wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej, w fakturze może być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności zamiast adresu miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle powyższych wyjaśnień podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejsce adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku gdy podatnik nie wskaże w zgłoszeniu identyfikacji podatkowej adresu głównego miejsca prowadzenia działalności, powinien podawać w fakturze adres zamieszkania). Jednocześnie nie ma przeszkód, aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że nie zakłóca to czytelności faktury.

Pełny tekst interpelacji i odpowiedzi ministra finansów w: "czytaj dalej".

( Czytaj dalej )

1
2
3
4
5
Ostatnia »
( strona 1/19 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .